GNM ARTICLES
- Catalan Translations

Els documents que s'enumeren aquí han estat escrits per Caroline Markolin, Ph.D.
ARTICLES GNM (GNM Articles)
GERMÀNICA NOVA MEDICINA (GNM) - El nou paradigma mèdic
(GERMAN NEW MEDICINE® (GNM) - The New Medical Paradigm)
Presentació de la Germànica Nova Medicina pel Dr. med. Ryke Geerd Hamer - Primer Congrés Internacional sobre el Tractament Mèdic Complementari i Alternatiu del Càncer (Madrid, 2005)
(Dr. Hamer's German New Medicine presentation at the International Congress on Cancer Treatment, Madrid 2005)

Breus articles de GNM
(Short GNM Articles)

Què són “les malalties”?
(What are “Diseases”?)

Llegint el cervell
(Reading the Brain)

Una nova comprensió del càncer de mama
(Understanding Breast Cancer)

Entenent els trastorns de la pell
(Understanding Skin Disorders)

Entenent les al·lèrgies
(Understanding Allergies)

Repensant l’osteoporosi
(Rethinking Osteoporosis)

La naturalesa dels tumors
(The Nature of Tumors)
Qüestionant la teoria de la metàstasi
(Questioning the Metastasis Theory)
Teoria dels carcinògens
(Carcinogens Theory)
Entenent les “malalties genètiques” en el context de la GNM
(Understanding Genetic Diseases” in the context of GNM)
Teoria de les toxines
(Toxins Theory)
Teoria de la dieta
(Diet Theory)
El càncer és un fong?
(Is Cancer a Fungus?)
Els Virus Posats a Prova
(Measles virus put to the test)