TESTIMONIS DE LA GNM

Seleccioneu un testimoni de la GNM ...

PROGRAMES ESPECIALS BIOLÒGICS
TESTIMONIS DE LA GNM
CERVELL

Tumor cerebral   
"Ell no es morirà!"          

ORELLES
Orella interna - Còclea    
(Síndrome de Down)
BOCA I FARINGE     

Mucosa superficial bucal i faríngia

Múscul de la llengua   
ESTÒMAC I DUODÈ
Estómac (curvatura major)

Estómac (curvatura menor)